Elevhälsoteamet

Elevhälsa

Vårt uppdrag är att utifrån gällande styrdokument ge stöd till elever och föräldrar vid pedagogiska, psykosociala och medicinska frågor med tyngd på elever i behov av särskilt stöd. En annan del av uppdraget är att ge handledning och konsultation till skolans personal.

Elevhälsan utför pedagogiska, psykosociala och medicinska utredningar. I elevhälsans arbete ingår att medverka i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i frågor som rör livsstil, hälsa och relationer. Elevhälsan har i uppdrag remittera, hålla kontakt och följa upp med externa hjälpare.

Begreppet hälsa kännetecknas av ett helhetstänkande som innebär mer än bara frånvaro av sjukdom.

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och vi deltar också i tema- och arbetsmiljöarbete. Vi samverkar med all personal i skolan.

Skolsköterskan utför lagstadgade medicinska undersökningar och vaccinationer.

Det åligger elevhälsan att fortlöpande dokumentera sin verksamhet.

Personal

 • Maud Lindberg Kurator
 • Majvor Ardbrant Skolsköterska
 • Eva Hedström-Holm Specialpedagog
 • Anneli Ohlsson Speciallärare
 • Birgitta Wallin SYV

Skolsköterska/skolläkare

Arbetet på skolan är inriktat på att förebygga, upptäcka och åtgärda hälsoproblem.

Som elev är du alltid välkommen till mottagningen, både när du råkat ut för olycksfall eller inte mår bra fysiskt eller psykiskt.

Tid hos skolsköterskan kan bokas via personligt besök, telefon eller e-post.

Du som förälder/vårdnadshavare är också välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller känner oro för ditt barn.

Alla elever i årskurs 1 erbjuds en tid hos skolsköterskan för samtal kring livsstil och hälsa.

Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Alla elever skall ha tillgång till skolhälsovård enligt skollagen. Skolhälsovården är frivillig.

Skolhälsovårdens styrka är att vi finns i elevernas närmiljö/arbetsmiljö.

 1. Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling.
 2. Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.
 3. Kom ihåg att Du som förälder informerar skolpersonalen om det är något de behöver veta om Ditt barns hälsa.

Skolsköterska
Majvor Ardbrant
0680-169 43

Kurator

Kurator utgör en del i skolans Elevhälsoteam. Vi arbetar utifrån helhetsperspektiv, med det menas att vi ser barn och ungdomar i hela sin livssituation; individuellt, i gruppen/klassen, familjen och i samhället. Vi arbetar med samtal, vägledning, råd och stöd.

Alla elever på skolan har rätt att själva ta kontakt med oss. Även föräldrar kan söka hjälp för sitt barn, men även för eget råd och stöd runt frågor som rör barnet. Vi utgör även ett stöd för skolans personal genom handledning och konsultation.

Alla elever ska ha tillgång till kurator i skolan enligt skollagen.

Vi arbetar under tystnadsplikt och vårt arbete dokumenteras i datajournal.

Tid hos kuratorn kan bokas via personligt besök, telefon eller e-post.

Skolkurator
Maud Lindberg
0680-162 91
073-078 30 49

Specialpedagog

Specialpedagogernas uppdrag är att bidra till att alla individer kan få optimala utvecklings- och lärandemöjligheter genom:

 • Erbjuda pedagogisk handledning och rådgivning till arbetslag, enskild personal och förälder.
 • Kartläggning och analys av verksamheterna runt elev i behov av särskilt stöd.
 • Kompetensutveckling av personal i pedagogiska frågor.
 • Genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevens svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå och utifrån analysen ge förslag på åtgärder.

Du som elev kan vända dig till specialpedagogen om du behöver hjälp med din studiesituation. Du kan få tips och råd om olika hjälpmedel och åtgärder som kan underlätta dina studier.

Du som vårdnadshavare kan vända dig till specialpedagogen om du har frågor om din tonårings studiesituation

Specialpedagog
Eva Hedström Holm
0680-162 29

Speciallärare

I studion finns alltid en lärare på plats för att hjälpa till med olika skoluppgifter. Det kan handla om allt från att repetera grunder, göra läxor, restuppgifter och inlämningsuppgifter till att få hjälp med att strukturera upp arbetet och få peppning när motivationen tryter.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att ge dig som elev den information och det stöd du behöver för att kunna genomföra olika val under gymnasietiden. Det kan gälla frågor om behörighet för fortsatta studier, meritpoäng samt vad som gäller för att ta ut en examen.

Elev och/eller förälder kan boka tid hos mig för att få råd om fortsatta studier vid högskola, folkhögskola, kommunala vuxenutbildningen eller YH-utbildning. Det kan också vara planering av pågående studier vid gymnasiet.

Boka gärna tid hos mig för ett enskilt vägledningssamtal.

Tid hos studie- och yrkesvägledaren kan du boka via personligt besök, telefon, sms eller e-post

Studie- och yrkesvägledare
Birgitta Wallin
070-290 41 30

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-08-23 11.01
av Henry Jonasson