Saepmie - Sameland

Nyheter

2019-07-01

Läs Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset covid-19 på sydsamiska.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-12-19
Minoritetshandlingsplan

Den 7 november 2018 fastställde kommunfullmäktige en minoritetshandlingsplan med riktlinjer för arbetet att utveckla en grund för den samiska befolkningens ställning i kommunen.

Handlingsplanen ska vara ett verktyg i det dagliga arbetet i kommunens verksamheter med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka samernas ställning.

Minoritetshandlingsplan för Härjedalens kommunPDF (pdf, 1.4 MB)

2018-11-09

Tips från biblioteket 
Luste jis mijjen gærjagåetien golme gïeleveaskojste löönh; maanagærjah, pedagogijken dïrregijstie maanide jallh faktagærjah geerve almetjidie.

Låna gärna någon av bibliotekets tre samiska språkväskor; barnböcker, pedagogiskt material för barn eller faktaböcker för vuxna.

Samisk samordnare

Karin Rensberg RipaSamordnare samiska
Titti Fjällgren
Tel: 076-100 38 31
titti.fjallgren@herjedalen.se

Tolk

Har du behov av samisk tolk? Om du vill tala samiska har du möjlighet till tolkning via telefon efter överenskommelse.

Du har också rättigheter att skicka handlingar till kommunen skrivna på samiska.

Toelhke

Daerpies saemietoelhkem utnedh. Jis sijhth saemiestidh dellie maahtah toelhkine tellefovnen tjïrrh soptsestidh guktie latjkenamme.

Datne aaj reaktam åtnah byjjespaehperh tjïeltese seedtedh tjaalelth saemiengïelesne.

Saemien – Daaroen baakoegærjetjePDF (pdf, 163 kB)
Samisk – Svensk ordbokPDF
(pdf, 163 kB)

Samerna i Härjedalen

I kommunen finns tre samebyar, Mittådalen, Ruvthen sijte och Handölsdalen, med totalt ca 16 000 renar. En sameby är inte en by i ordets vanliga betydelse, utan ett större geografiskt område som renskötarna nyttjar under olika årstider. Under vinterhalvåret är samerna med sina renar i skogslandet, medan de under sommaren nyttjar hela fjällområdet.

Rennäringen är inte bara en näring utan också en livsstil som knyter ihop banden med det ursprungliga samiska samhället och visar på en historisk kontinuitet, från det ursprungliga jägarsamhället till dagens moderna renskötsel.

Som besökare i regionen kan du ta del av både samiska smak- och kulturupplevelser. Samiska näringsidkare i Funäsdalen och Mittådalen producerar och säljer samiska delikatesser från ren och samiskt hantverk. Vill du uppleva samisk kultur och samisk vardag så är byn Mittådalen värt ett besök.

Den samiska kulturen är en viktig del av Härjedalens identitet. Du är välkommen som gäst i Sápmi - Sameland.

Saemieh Herjedaelesne

Tjïeltesne golme saemiesijth, Mittådalen, Ruvhten sijte jïh Handölsdalen jïh ektesne 16 000 bovtsh utnieh. Saemiesijte ij leah seamma goh sïejhme sijte, dihte stuerebe geografiske dajvesne gusnie gåatomem utnieh sjïere jaepieboelhkine. Daelvegen dellie krïevvine vuemielaantesne , jïh gïesegen bijjene vaerine.

Båatsoeburrie ij barre bovtsejieleme dihte dovne jielemevuekie mejtie maadtoeboelvijste jåhta båeries histovrijen vijremesïebredahkeste daaletje båatsoejiliemasse.

Guessine regijovnesne maahtah dovne maejstedh jïh meatan årrodh saemiekultuvresne. Saemiej åesiesstäjjah Bïenjedaelesne jïh Mïhtesne bovtsen bearkoeh jïh aaj saemieduodjiem dåekieh. Sijhth saemien kultuvrine jïh saemien aarkebiejjine åehpienadtedh dellie Mihten saemiesijtem tjoerh gussiestehtedh.

Saemie kultuvre vihkeles biehkie Herjedaelien aerpine. Buerie båateme guessine Sápmisne.