Alkohol och tobak – ansöknings- och tillsynsavgifter 2021

Fastställt av kommunfullmäktige 30 november 2020 § 102.
Diarienummer KS 2020/932.
Giltighetstid 1 januari 2021–tills vidare.

Kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622) och kommunallagen (1991:900) rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd (tillsynsavgift). Avgifter tas ut för tillstånd och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Ansöknings- eller anmälningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling och beredning av beslutsunderlag. Ansöknings-/anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte oavsett om den som söker får tillstånd eller ej. Avgifterna är inte momsbelagda.

Tillsynsavgift

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen både med en fast tillsynsavgift och en rörlig sådan. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten. Den fasta årliga tillsynsavgiften läggs till den rörliga.

Rörlig avgift

Årsomsättning i kronor

Avgift i kronor

0–50 000

2 000

50 001–100 000

3 000

100 001–250 000

4 000

250 001–500 000

6 000

500 001–750 000

8 000

750 001–1 000 000

10 000

1 000 001–2 000 000

12 000

2 000 001–3 000 000

14 000

3 000 001–4 000 000

16 000

4 000 001–5 000 000

18 000

5 000 001–6 000 000

20 000

6 000 001–7 000 000

25 000

7 000 001–…

35 000

Fast avgift

Område

Avgift i kronor

Fast årlig tillsynsavgift

1 200

Tillsynsavgift folköl

1 200

Tillsynsavgift tobak

1 200

Trafikservering

800

Ansökningsavgifter och avgifter för anmälan

Område

Avgift i kronor

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd
(även provsmakning och catering)

12 000

Kunskapsprov

(inklusive två stycken omprov)

1 400

Ansökan om cateringtillstånd
av befintlig tillståndshavare

5 500

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten (max 8 gånger/år)

Område

Avgift i kronor

Första ansökningstillfället

5 000

Per ansökningstillfälle därutöver

1 500

Ansökan vid förändring av företagsform

7 500

Anmälan ändrade ägarförhållanden,
kontroll av personer med betydande inflytande
(ordinarie styrelseledamöter och aktieägare)

2 000/person

max 12 000

Ansökan om förändrad serveringsyta

3 500

Ansökan om förändrad verksamhetsinriktning

3 500

Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta

2 500

Ansökan om utökad serveringstid per tillfälle

1 500

Ansökan om gemensam serveringsyta

7 500

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
(även provsmakning)

1 000

Anmälan om catering, ny lokal

500

Anmälan av provsmakning till allmänheten
(avser tillståndshavare)

600

Anmälan av kryddning av snaps
(avser tillståndshavare)

600

Anmälan om rumsservering/minibar

600

Anmälan om försäljning av folköl

1 200

Tobak

Område

Avgift i kronor

Ansökan om försäljning av tobak

10 200

Ansökan vid förändring av företagsform

4 000

Anmälan ändrade ägarförhållanden,

kontroll av personer med betydande inflytande

(ordinarie styrelseledamöter och aktieägare)

1 500/person

max 10 000

Avgifter restaurangrapport


Avgift i kronor

Förseningsavgift

Ej inkommen restaurangrapport 2 mars–1 april

2 000

Förseningsavgift

Ej inkommen restaurangrapport 2 april–1 juni

5 000

Förseningsavgift

Ej inkommen restaurangrapport 2 juni

35 000 kr (högsta tillsynsavgift)

Ändring av taxan

Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 22 september 2022 15:15
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas