Fritis 6-13 år

På fritis, även kallat fritidshem, kan barn vara före och efter skoldagen och på loven.

Fritis, som i lagstiftningen kallas fritidshem, är till för barn 6–13 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritis före och efter skoldagen samt på loven.

Fritis spelar en viktig roll i ditt barns lärande och utveckling. Enligt skollagen ska fritis erbjuda barnet en meningsfull fritid och vara ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Det finns fritis på alla de kommunala grundskolorna i Härjedalen.

Härjedalens kommun tillämpar den statligt beslutade maxtaxan för förskole- och fritidshemsverksamhet. Avgiften är inkomstrelaterad. Avgiftens storlek är beroende av familjens bruttoinkomst. Om familjens sammanlagda bruttoinkomst når inkomsttaket för maxtaxan eller mer betalas den högsta avgiften. Är familjens sammanlagda bruttoinkomst lägre än fastställt inkomsttak betalas procent av bruttointäkten. Avgiften betalas innevarande månad, faktura skickas i början av aktuell månad och förfaller den sista dagen i månaden.

Inkomsttaket som gäller från 1 januari 2022 är 52 410 kronor i månaden brutto (före skatt).

Avgift för ditt barn i barnomsorgen


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3%

max 1572 kr

2%

max 1048 kr

1%

max 524 kr

Avgiftsfri

Fritidshem

2%

max 1048 kr

1%

max 524 kr

1%

max 524 kr

Avgiftsfri


Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen som alltid beräknas som barn nummer 1.

Hur beräknas avgiften?

Med hushåll avses ensamstående, gifta eller sammanboende. Alla inkomster som är skattepliktiga ska redovisas, alltså även skattepliktiga ersättningar, stöd och bidrag.

I de fall ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.

Ansökan och uppsägning av plats för fritidshem görs via e-tjänst, länkar finns nedan på sidan.

Vid frågor kontakta barnomsorgskontoret.

Senast uppdaterad: 15 juni 2022 14:53
Redaktör för sidan: Kerstin Roslund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas