Saemien ikteraerie - Samiskt samråd

Renar i snölandskap.

Bild: Kicki Hallgren

Inflytande och delaktighet

Kommuner ska samråda med minoriteter för att ta reda på deras åsikter i frågor som rör dem. Barn och ungas möjligheter till inflytande ska särskilt främjas. Samråden ska ge möjlighet till inflytande och struktureras på ett sätt som gynnar förtroendefulla relationer. De behöver anpassas efter förutsättningar och ålder hos målgruppen. Exempel på frågor är det som rör förskola, ungdomsverksamhet, äldreomsorg, språk och kultur. Delaktighet kan också främjas genom nationella minoriteters deltagande i äldre- och ungdomsråd, referensgrupper, remissrundor och öppna hearings.

Kommunens samiska samrådsgrupp Vaajman gïele består av samiska representanter, kommunstyrelsens ordförande, tjänstemän och politiker. Samiska samordnaren är sammankallande. Vaajman gïele ska vara delaktig i alla kommunala beslut och frågor som rör samer. Det innebär att kommunen bör samråda med samer i ett skede där det fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut.

Kommunstyrelsen ska i Vaajman gïele samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar med mera som har eller kan få betydelse för kommunens samiska invånare. Kommunstyrelsen ska genom Vaajman gïele inhämta samernas synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen i frågor som särskilt berör samerna i samhället. Rådet ska som remissorgan yttra sig i frågor som berör samerna.

Reglemente samiskt samråd Vaajman gïele , 144.7 kB, öppnas i nytt fönster.

För att få en långsiktighet och kontinuitet i arbetet som förvaltningsområde för det samiska språket behövs riktlinjer. Riktlinjerna för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av samiskt språk och kultur ska vara ett dynamiskt verktyg i det dagliga arbetet i alla kommunala verksamheter med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka samernas ställning.

Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet i ansvaret för hur man arbetar i kommunen när man ingår i förvaltningsområde för det samiska språket. Riktlinjerna ska fungera som ett hjälpmedel att implementera internationell och nationell lagstiftning. Förvaltningarna får själva utifrån dessa riktlinjer upprätta egna formulerade mål och aktiviteter för att säkerställa den samiska minoritetens rättigheter i samråd med minoriteter.

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av samiskt språk och kultur , 354.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

5 §   Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
Lag (2018:1367).

5 a §   Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar. Lag (2018:1367).

Lag (2009:724) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lag (2018:1367) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024 15:52
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas