Landsbygdsutveckling

Cykel lutad mot ett staket på landet

I Härjedalens kommun tar vi tillvara på vår bygds unika förutsättningar och satsar på människor och idéer som har som mål att utveckla bygden och miljön. Föreningar, företag, utvecklingsgrupper och byalag har möjlighet att söka medel för utvecklingsarbete.

Bygdemedel

Varje år avsätts medel från vattenregleringsföretagen i de områden i Härjedalens kommun där vattenkraften byggts ut.

Det går att söka pengar för satsningar som är till gagn för flera. Stöd lämnas i huvudsak för åtgärder som främjar allmänhet eller är till nytta för den bygd som omfattas inom ramen för bestämmelser i vattenlagen SFS 1998:928.

Bygdemedel administreras och beslutas av länsstyrelsen med kommun­styrelsen som rådgivande part. Ansökningar görs en gång per år. Sista ansökningsdatum är 31 oktober varje år.

Stöd lämnas inte till drift- och lönekostnader, skuldsanering eller lösen av lån. Inköp och investeringar ska vara avskrivningsbara.

Ansökan

Ansökan görs via en e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länsstyrelsen i Jämtlands läns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns information om vad som ska bifogas i ansökan.

Statliga projektmedel

Lona

Den lokala naturvårdssatsningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Lona, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Du kan söka bidrag för upp till 50 procent av kostnaderna.

Kommunerna kan söka LONA-medel på egen hand eller i samarbete med någon lokal aktör, till exempel en intresseorganisation eller ett byalag. Om du som lokal aktör har en idé till ett projekt så kontakta din kommun eller länsstyrelsen för mer information.

Projekt med fokus på naturvård, friluftsliv, information eller tätortsnära natur kan få bidrag med upp till 50 procent av kostnaderna.

Den 1 december är sista ansökningsdatum inför varje nytt år.

Nokås

Vill du anlägga våtmark, frihugga ett naturvärdesträd eller röja upp kring en kolarkoja eller en fäbod? Du kan söka Nokås-stöd för åtgärder som bevarar naturvärden och sparar kulturmiljöer.

Syftet med stödet natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Nokås, är att berika skogsmiljöer av allmänt intresse. Den som som äger skogsmark eller har markägarens tillstånd kan söka stödet.

Landsbygdsprogrammet

Inom landsbygdsprogrammet går det att söka företags- och projektstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ny programperiod med nya regler och budget gäller för 2021-2027.

Leader

Om du har en projektidé som kan utveckla bygden där du bor eller verka, kan du söka stöd från Leaderföreningarna; Leader Grogrund samt Utveckling hälsingebygden för att förverkliga den.

Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika aktörer i samhället och på lokala initiativ, och är en del av EU:s utvecklingsarbete. Ordet Leader är en förkortning franska Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden". Info om leadermetoden och arbetet nationellt och inom EU finns på Jordbruksverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats.

Leader Grogrund

Leader Grogrund är en ideell förening som ger näring till goda idéer så att de kan växa sig starka och bärkraftiga. Har du idéer som utvecklar platser i Härjedalens kommun?

Hos Leader Grogrund kan företag, föreningar och organisationer söka pengar till nytänkande projekt där samverkan, lokal förankring och engagemang står i centrum. Läs mer här: www.leadergrogrund.se Länk till annan webbplats.

Utveckling hälsningebygden

Utveckling hälsingebygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finansieras av EU:s fonder, kommunerna Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn , Ovanåker, Nordanstig, Hudiksvall och Härjedalen samt Region Gävleborg. De arbetar med projekt i Landsbygdsfonden eller Socialfonden. Denna Leaderförening kan föreningar och företag som har verksamhet i Ytterhogdals församling söka medel ur.

Senast uppdaterad: 5 september 2023 15:25
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas