Handla hemmavid

Kampanjbild för handla Hemmavid

Ett livskraftigt näringsliv bidrar med ett kommersiellt utbud av varor och tjänster. Därför är det viktigt att alla som bor och vistas i Härjedalen handlar lokalt för att stötta våra företagare.

Uppförsbacke är naturligt för oss

Vi är vana att behöva ta i lite extra, men nu är det osedvanligt svåra tider och det kommer det troligen vara ett bra tag till. Staten, regionen och kommunen arbetar för att lindra bördan för så många som möjligt – men det kommer att bli kännbart och vi måste alla hjälpas åt. För det är vi alla som bor och är här som tillsammans är Härjedalen. Ett sätt att underlätta för varandra är att handla och göra affärer lokalt. Det gör framtiden lite ljusare – och i längden mycket trevligare.

Därför vill vi komma med en påminnelse för företagare och medborgare om att tänka till en extra gång innan man gör affärer, åker iväg och storhandlar, semestrar eller klickar hem något på nätet. Går det att lösa eller hitta här hemmavid så gynnar det i slutänden alla som bor och är här.

Handla hemmavid.

Baektien bæjjese sïejhme mijjide

Mijjieh åehpies tjarke barkedh, mohte daelie daaj boehten öövre nåake jïh vååjnoes daate edtja annje sjidtedh. Staate, regijovne jïh tjïelte tjarke berkieh jijnjesidie maajsoem vaeniedidh goh maehtieh – mohte barkoes sjædta jïh mijjieh tjoerebe vïehkesadtedh. Mijjieh gaajhkesh gieh daesnie årroeminie jïh veasoeminie ektesne libie Herjedaelie. Vuekie guktie vïehkesadtedh lea lïhkesbïjre åestedh. Dellie båetije biejjieh tjovkedåbpoe domtoeh – jïh lustebe sjædta.

Dannasinie sijhtebe dijjem dovne båararimmide jïh veasojidie mujhtestehtedh tjarkebe ussjedidh eannan åestedh, jïh stoerre åestiedæmman vuelkedh, eejehtidh jallh maam akth vïermeste åestedh. Dagke lihkesbïjre maahtam gaavnedh jïh åestedh, dellie buerie sjædta minngiemost gaajhkesidie gieh daesnie årroeminie jïh daesnie leah.

Åestede lïhkesbïjre.

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 maj 2024 11:40
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas