Naturvård och parker

I Härjedalen är närheten till naturen en självklarhet. Naturen ska vara tillgänglig för alla, samtidigt som en rik biologisk mångfald är av stor vikt.

I Härjedalen är närheten till naturen en självklarhet. Naturen ska vara tillgänglig för alla, samtidigt som en rik biologisk mångfald är av stor vikt.

Kommunen som planerare och markägare har ett stort ansvar för naturen. Härjedalens kommun jobbar på olika sätt både i sin roll som markägare och som samhällsplanerare för en hållbar utveckling i naturen.

Nationalparker

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få.

Nationalparkerna är alltid öppna för besökare. Tanken är att de ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i skog och mark. För att skydda naturen finns regler för vad man får göra och vad som inte är tillåtet. Allemansrätten gäller inte fullt ut och ibland är det inte tillåtet att ta med hund. Varje park har särskilda regler som du kan hitta på informationstavlor när du kommer dit.

Nationalparkerna speglar Sveriges natur. Våra sex naturtyper; fjäll, sjöar och vattendrag, kust och hav, ädellövskog, våtmark och barrskog finns alla representerade. Syftet är att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. Varje park har en plan som beskriver hur området ska skötas för att naturvärdena ska kunna bevaras. Normalt får naturen vara som den är. Men i vissa nationalparker måste den traditionella skötseln fortsätta för att hindra ängar och hagar från att växa igen.

I Härjedalens kommun ligger Sonfjällets nationalpark. Nationalparken rymmer ett myllrande växtliv med bland annat lavar, bär, örter och skogar av olika slag samt ett rikt djurliv, området är ett av de viktigaste fästena för björn i Skandinavien. Här finner du också en geologi som är i ständig förändring med tydliga spår efter inlandsisen.

I anslutning till Sonfjällets nationalpark finns flera platser att besöka, läs mer om det och mer om nationalparken på Sveriges nationalparkers hemsida.

Information om Sonfjällets nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat

I Härjedalen finns 27 naturreservat och skyddade områden.

Naturreservat i Härjedalens kommun

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 11:02
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas