Revision och revisionsrapporter

Kommunrevisionens uppdrag är att pröva styrelser och nämnders uppdrag. Kommunrevisionen är politiskt tillsatt utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete. Revisorerna är valda av och arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Kommunrevisionen

Revisionens uppdrag är ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Verksamheter inom styrelser och nämnders ansvarsområden granskas årligen och prövas för att

  • se om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
  • se om räkenskaperna är rättvisande och
  • se om den interna kontrollen som görs i nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna är valda av och arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Revisorer och kontaktuppgifter till revisorerna.

Revisionsrapporter

Kontakta kommunkansliet för att ta del av revisionsrapporterna.

Revisionsrapporter 2023

Rapport

Ärendenummer

Granskning av miljö- och byggnämndenMBN 2024-000019
Granskning av budgetprocessenKS 2023/909
Granskning av delårsbokslut och årsredovisning 2023KS 2023/908
Räddningstjänsten, granskning av delårsrapport 2023KS 2023/873
Granskning av bokslut 2022KS 2023/588
Grundläggande granskning av gemensamma nämndens för upphandlingssamverkan verksamhet 2022KS 2023/485
Granskning av beredskap för IT-störningKS 2023/190

 

Revisionsrapporter

Kontakta kommunkansliet för att ta del av revisionsrapporterna.

Revisionsrapporter 2022

Rapport

Ärendenummer

Granskning av uppsikt och ägarstyrning av bolagKS 2022/1169
Fastighetsunderhåll HärjedalenKS 2022/924
Granskning av kvalitet inom äldreboendenKS 2022/606
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021KS 2022/558
Uppföljning av tidigare genomförda granskningar Härjedalens kommunKS 2022/347
Granskning av representationKS 2022/136
Granskning av distansarbeteKS 2022/135
Granskning av bisysslorKS 2022/134
Granskning av bygglovKS 2022/105

 

Revisionsrapporter

Kontakta kommunkansliet för att ta del av revisionsrapporterna.

Revisionsrapporter 2021

Rapport

Ärendenummer

Granskning av styrdokumentKS 2021/464

 

Revisionsrapporter

Kontakta kommunkansliet för att ta del av revisionsrapporterna.

Revisionsrapporter 2020

Rapport

Ärendenummer

Granskning av ekonomistyrning i samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2020/232

Granskning av ekonomistyrning i socialförvaltningen

KS 2020/233

Revisionsrapport, granskning av årsredovisning 2019, Jämtlands räddningstjänstförbund

KS 2020/315

Granskning av orosanmälan

KS 2020/560

Granskning av bokslut och årsredovisning 2019-12-31, Härjedalens kommun

KS 2020/561

Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2020-07-31

KS 2020/801

Revisionsrapport, granskning av intern kontroll

KS 2020/1021

 

Revision av kommunala bolag

De kommunala bolagen granskas genom utsedda lekmannarevisorer. Revision enligt aktiebolagslagen sker av auktoriserade revisorer.

Lekmannarevision i kommunala företag

Syftet med lekmannarevision i bolag är att granska om verksamheten lever upp till ägarens eller kommunfullmäktiges mål och beslut, verksamhetens effektivitet och intern kontroll i bolaget. Lekmannarevisionens uppdrag kan, utöver lagstiftning, beslutas av kommunfullmäktige i ägardirektiv.

Lekmannarevisionens uppdrag är formulerat i aktiebolagslagen och arbetet är likt kommunens revisorers och genomförs med samma synsätt, principer och tillvägagångsätt och utgår från revisionsprocessen i god revisionssed i kommunal verksamhet.

Lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige till bolag ska väljas ur gruppen kommunens revisorer. En lekmannarevisor har ett avtalsbaserat civilrättsligt uppdrag och arbetet kompletterar revisionen enligt aktiebolagslagen.

Revisorernas uppdrag

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska verksamheten i kommunen och därigenom främja och bidra till kommunens utveckling.

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige och arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. För att garantera revisorernas opolitiska position kan revisorer inte väljas till styrelser och nämnder. Revisorerna granskar självständigt. Även om de är medlemmar i politiska partier är revisorerna partipolitiskt obundna i arbetet som revisorer.

Revisionen utgår från revisionsreglemente, kommunallagen, författningar och god revisionssed i kommunal verksamhet. Enligt kommunallagen ska förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunnigt biträde, som i Härjedalens kommun är KPMG.

Granskning av delårsrapporter och årsbokslut

Revisorerna granskar om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet överensstämmer med de mål kommunfullmäktige beslutat.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen innehåller iakttagelser, bedömningar och uttalande om ansvarsfrågan och granskningsrapporter och revisionsberättelser från kommunala företag och kommunalförbund. Revisionsberättelsen redogör för hinder i revisionen och inskränkningar i granskningar som uppstått till följd av exempelvis jäv.

Varje år lämnar revisionen en revisionsberättelse med en samlad bedömning till kommunfullmäktige. Revisorerna ska i revisionsberättelsen tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas eller välja att rikta anmärkning eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas för styrelser, nämnder och enskilda ledamöter.

Revisionsberättelsen är underlag för kommunfullmäktiges beslut att bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Om revisorerna har riktat anmärkning ska fullmäktige ta ställning till om anmärkning även ska framställas från kommunfullmäktige. En anmärkning från revisorerna finns alltid kvar, oavsett vad fullmäktige beslutar.

Revisionens arbetsgång

Revisionsprocessen beskriver utfört arbete under revisionsåret och ska

  • planera,
  • granska och
  • pröva.

De tre delarna pågår löpande och kan påverka varandra. Revisionsprocessen pågår till dess att revisionsberättelsen är behandlad och beslut har fattats i ansvarsfrågan.

Riskanalys

Riskanalys är en del av planeringen. En inventering av risker och bedömning av vilka interna och externa faktorer som kan påverka kommunen görs. Riskerna analyseras och bedöms. För att bedöma väsentligheten tas hänsyn till riskernas sannolikhet och vad konsekvenserna kan bli. Utifrån riskanalysen formuleras granskningsområden.

Revisionsplan

I revisionsplanen prioriteras granskningsområden och andra aktiviteter. Vid oförutsedda händelser kan planen ändras. Revisionsplanen används för att informera kommunfullmäktige, styrelse och nämnder om årets planerade granskningsområden.

Grundläggande granskning

Grundläggande granskning genomförs årligen av kommunstyrelsen och alla nämnder i kommunen. Den grundläggande granskningen granskar måluppfyllelse, ekonomisk styrning och intern kontroll för att ge revisionen en grund att basera bedömningar på. Den grundläggande granskningen består av genomgångar av protkoll och ansvarsutövandeträffar med styrelse och nämnder.

Fördjupad granskning

Fördjupad granskning kan genomföras när riskanalysen redovisar områden med omfattande risker där den grundläggande granskning är otillräcklig. Den fördjupade granskningen kan beröra utvalda nämnder eller hela kommunen men är tydligt avgränsad och fokuserar på ett specifikt område eller verksamhet. Fördjupad granskning är till för att visa konkreta möjligheter till förbättring. Fördjupad granskning kan även avse uppföljning av tidigare granskningar.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 april 2024 12:11
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas