Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet i form av användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten, eller som innebär annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarliga verksamheter delas i fyra olika prövningsklasser, A-, B-, C- respektive U-verksamheter och kan kräva en anmälan eller ett tillstånd, beroende på vilken klass verksamheten hamnar i. Klassningen utgår från hur stor miljöpåverkan verksamheten har.

Kommunen hanterar tillstånd och tillsyn inom verksamheter med C- respektive U-klassning, medan A- och B-verksamheter hanteras av länsstyrelserna eller av mark- och miljödomstolen.

Hur olika typer av verksamheter är klassade kan du läsa mer om i miljöprövningsförordningen.

Läs mer om miljöprövningsförordningen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäla miljöfarlig verksamhet

Om du ska starta eller ändra en verksamhet som klassas som miljöfarlig så ska du anmäla detta till kommunen eller till länsstyrelsen, beroende på vilken prövningsklass verksamheten tillhör.

Om du är osäker på om den verksamhet du tänkt starta räknas som miljöfarlig eller vilken prövningsklass den tillhör kan du alltid kontakta oss för rådgivning. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Du kan anmäla miljöfarlig verksamhet via vår e-tjänst eller genom att fylla i och skicka en blankett med post till oss.

Blankett för miljöfarlig verksamhet finns på kommunens hemsida för blanketter.

Kommunens tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Kommunens miljö- och byggavdelning har som uppdrag att kontrollera att verksamheter inom den geografiska kommunen följer miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken.

Kommunen har tillsyn över miljöfarliga verksamheter som har klassning C eller U. För övriga miljöfarliga verksamheter är det länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn.

En del i arbetet är att se till så att egenkontrollen i de miljöfarliga verksamheterna uppfyller de krav som ställs i lagen.

Förutom tillsynen så har ska miljö- och byggavdelningen dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens mål ska kunna tillgodoses.

Exempel på verksamheter som omfattas av kommunens miljötillsyn är avloppsreningsverk, verkstäder, ytbehandling, träförädling, bilvårds- och förbränningsanläggningar.

Läs mer om vårt tillsynsarbete och verksamhetskontroller

Egenkontroll och miljörapport

Beroende på hur de är klassade ställs olika krav på miljöfarliga verksamheter. Gemensamt för alla typer av miljöfarliga verksamheter är att de omfattas av krav på så kallad egenkontroll.

Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren kontrollerar, undersöker och vidtar förebyggande åtgärder för att motverka risk för påverkan på människors hälsa och miljön. Detta ska redogöras så att miljö- och hälsoskyddstillsynen kan kontrollera att egenkontroll verkligen bedrivs.

Läs mer om egenkontroll

Verksamheter som är klassade som tillståndspliktiga enligt miljöbalken måste också lämna in en miljörapport.

Kontakt

Senast uppdaterad: 3 juni 2021 11:30
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas