Skyltar- och skyltlov

Det krävs ett slags bygglov, så kallat skyltlov, för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett detaljplanerat område.

För att ansöka om skyltlov använder du vår e-tjänst eller blankett för skylt eller ljusanordning.

E-tjänst - ansökan om lov för skylt eller ljusanordning Länk till annan webbplats.

Blankett - ansökan om lov för skylt eller ljusanordning finns under rubriken bygga och bo

Ska en skylt placeras utanför detaljplanelagt område ska ansökan prövas hos länsstyrelsen.

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ansökningar om skyltlov. Hur stor avgiften är beror på var skylten ska placeras och hur stor påverkan på omgivningen skylten har.

Mer information om aktuella avgifter för skyltlov finns i aktuell taxa för ärenden inom plan- och bygglagens område.

Taxor och avgifter inom plan- och byggområdet

Det krävs inte skyltlov för:

  • skylt som är högst 1,0 kvadratmeter stor.
  • är för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
  • en orienteringstavla som är högst 2,0 kvadratmeter stor.
  • skyltar inomhus.
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
  • nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.

Tänk dock på att det ändå kan krävas bygglov för ovanstående skyltar om skylten eller orienteringstavlan ska placeras på eller i anslutning till byggnader eller inom bebyggelseområden som är värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller

Kontakta miljö- och byggavdelningen om du är osäker på om detta gäller för den plats som du vill sätta upp en skylt på.

Bygglov för skyltar på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020 07:16
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas