Verksamhetskontroller

Miljö- och byggavdelningen kontrollerar en rad olika typer av verksamheter utifrån bland annat de krav som ställs i miljöbalken och dess förordningar samt i livsmedelslagstiftningen.

Tillsyn innebär att vi kontrollerar att verksamheter i kommunen inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren.

Egenkontroll

Du som driver en en verksamhet som omfattas av miljöbalkens eller livsmedelslagstiftningen krav på egenkontroll är skyldig enligt lag att ha kontroll på den egna verksamheten. Hur omfattande kontrollen ska vara beror på verksamheten och hur stora risker denna innebär för människor hälsa eller miljön.
Egenkontroll

Kostnader för tillsyn och kontroll

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för den tillsyn och de verksamhetskontroller som kommunen genomför. Avgiften varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som består av fasta årsavgifter eller timavgifter. Aktuella taxor för olika områden, så som miljöbalken eller plan- och bygglagen, beslutas av kommunfullmäktige varje år.
Taxor och avgifter

Principen bakom avgiftsfinansierad tillsyn kallas "förorenaren betalar" (på engelska PPP - Polluter Pays Principle) och används inom hela EU. Syftet med principen är att den som har en verksamhet som påverkar miljön eller människors hälsa ska betala för den tillsyn som behövs i verksamheten, och att kostnaden för tillsynen inte ska tas från skattekollektivet.

Syftet är också att avgifterna ska bli så rättvist fördelade som möjligt, att verksamheter med lägre risk och mindre omfattning ska betala mindre i avgift än större verksamheter med större miljö- och hälsoskyddspåverkan.

Kontroller i livsmedelsverksamheter

Kommunens kontroller i livsmedelsanläggningar

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:41
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas